جناب آقای محسن جعفریان(دبیر هندسه پایه و تحلیلی)

جناب آقای محسن جعفریان(دبیر هندسه پایه و تحلیلی)

بیشتر بخوانید دربارهجناب آقای محسن جعفریان(دبیر هندسه پایه و تحلیلی)

آقای مسعود میرزاخانی ( تدریس هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته)

آقای مسعود میرزاخانی ( تدریس هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته)

بیشتر بخوانید دربارهآقای مسعود میرزاخانی ( تدریس هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته)