استاد مهدی شاکریان _ اعجازگر ریاضی کنکور تجربی _ بهترین دبیر ریاضی کنکور کشور

۱۰۰ ۱۰۰

آقای مسعود میرزاخانی ( تدریس هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته)

آقای مسعود میرزاخانی ( تدریس هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته)

بیشتر بخوانید دربارهآقای مسعود میرزاخانی ( تدریس هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته)